เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และรางระบายน้ำ คสล. หมูที่ ๑ บริเวณซอยบ้านนางอิ่ม สุขศรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY