เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างเหมาโครงการกอสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ ต.ท่าไม้ บริเวณซอยบ้านนายประพัฒน์ ชื่นแสง จำนวน ๑ โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY