เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมูที่ 7 ต.ท่าไม้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY