เรื่อง จ้างเหมาโครงการสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ ต.ท่าไม้ บริเวณซอยบ้านนายประพัฒน์ ชื่นแสง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY