ขอเชิญเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าไม้ 
ขอเชิญเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนตำบล/เทศบาล ที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านขอเชิญสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนตำบล/เทศบาล วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลท่าไม้  
สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรของเด็กและเยาวชนตามกฏหมายและส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหา ของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY