ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลท่าไม้ ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี ไปชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๗

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

         กองคลัง เทศบาลตำบลท่าไม้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลท่าไม้ ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี ไปชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๗ ค่ะ บทบาทและหน้าที่ของกองคลัง ท่านทราบหรือไม่ว่ามีอย่างไรบ้าง เช้านี้เทศบาลตำบลท่าไม้ ขอนำเกล็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ มาฝากกันค่ะ สำหรับกองคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและรับชำระภาษีประเภทต่างๆ เช่น ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ การรับจดทะเบียนพานิชย์ เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งเราก็ได้นำภาษีที่ท่านชำระให้แก่เทศบาลฯ ไปพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลฯ ในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูประการ เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ การจัดกิจกรรมประเพณีวันสำคัญต่างๆ เหล่านี้ก็มาจากเงินภาษีที่ท่านมาชำระให้แก่เทศบาลฯ ทั้งสิ้นค่ะ "ร่วมใจเสียภาษี เพื่อร่วมพัฒนา ท้องถิ่นให้เจริญ "

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY