เปิดรับลงทะเบียนความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าไม้ ขอเชิญชวนคนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไปยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการได้ทุกเดือน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ (ชั้น ๒)

โดยนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดังนี้

๑. บัตรประจำตัวคนพิการ ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา

๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา (ที่เป็นปัจจุบัน)

๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้รับเงินเบี้ยความพิการ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร

๔. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ

ทั้งนี้ สามารถยื่นได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทน โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว โดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY