เปิดรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าไม้ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้วและมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

* สำหรับท่านที่ไม่มีวันเดือนปีเกิดในบัตรประจำตัวประชาชน ให้ถือว่าท่านเกิดในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๐ และเป็นผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพฯ ได้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY