โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

        เทศบาลตำบลท่าไม้ ขอเชิญผู้ปกครองและเยาวชนชาวตำบลท่าไม้ เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร วัดคร้อพนัน และ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้

        เทศบาลตำบลท่าไม้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมที่เน้นเยาวชนเป็นสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมในเด็กและเยาวชน และคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ได้อย่างถูกวิถีทางของชาวพุทธศาสนา ในระหว่างวันที่ ๑-๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วัดคร้อพนัน ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY