โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "บทบาทกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ"

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้ พร้อมด้วยนายดุสิต ทันสมัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ารับรางวัลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น "ระดับเขต" และ "ระดับจังหวัด" ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชน มุ่งสู่ความสำเร็จในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย ครั้งที่ ๑” ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสุขภาพชุมชน การนำเสนอโครงการเด่นของแต่ละจังหวัดที่ได้รับ และอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการกองทุนฯ

ทั้งนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าไม้ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว ซึ่งทางเทศบาลตำบลท่าไม้ จะได้นำไปพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดการทำงานอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY