ขอเชิญชวนพสกนิกรร่วมประดับธงและตราสัญลักษณ์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าไม้ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าไม้ ร่วมประดับธงและตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ ธงและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

หน่วยงานของรัฐประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์ทั้ง ๒ โอกาส ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน รวมทั้งประดับตราสัญลักษณ์ทั้ง ๒ โอกาส ตั้งโต๊ะห้องประชุมของหน่วยงานตามความเหมาะสม รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์ทั้ง ๒ โอกาส หรือประดับธงและตราสัญลักษณ์ทั้ง ๒ โอกาส ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนโดยระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สามารถประดับได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

สำหรับการนำตราสัญลักษณ์ทั้ง ๒ โอกาส เพื่อใช้ประดับในสิ่งของ โครงการ หรือกิจกรรมใด ให้แจ้งขออนุญาตดังนี้ 
๑. การขออนุญาตใช้เฉพาะตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ให้แจ้ง ขออนุญาตไปที่สำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง
๒. การขออนุญาตใช้เฉพาะตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้แจ้ง ขออนุญาตไปที่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา

ที่มา : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY