เปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าไม้ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๗ หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้วและมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง กันยายน ๒๕๕๘ ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ ศาลาอเนกประสงค์ของแต่ละชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ เพื่อจะได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

* สำหรับท่านที่ไม่มีวันเดือนปีเกิดในบัตรประจำตัวประชาชน ให้ถือว่าท่านเกิดในวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๗ และเป็นผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพฯ ได้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY