โครงการวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๕๘

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

งานสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๘ โดยความร่วมมือของพัฒนาสังคมและความมั่นงคงของมนุษย์ โรงพยาบาลมะการักษ์ อสม.ตำบลท่าไม้ กศน.ตำบลท่าไม้ และโรงเรียนเสริมสวยกฤษณา นครปฐม เจ้าหน้าที่จากทุกกองงาน พร้อมกันนี้ยังได้แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ เทศบาลตำบลท่าไม้ขอกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน ทำให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY