โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคึภัยให้กับโรงเรียนภายในเขตเทศบาล

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

 เทศบาลตำบลท่าไม้ จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคึภัยให้กับโรงเรียนภายในเขตเทศบาล กลุ่มเป้าหมายนักเรียนจากโรงเรียนวัดคร้อพนัน และ วัดกระตายเต้น จำนวน ๘๐ คน ช่วงเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง และช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยมีนานเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนตรี เป็นประธานการเปิดงาน พร้อมด้วยนายุสุรินทร์ ทองแฉล้ม รองนายกเทศมนตรี นายบัญฑิต แหยมคอน เลขานุการนากฯ นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวจันทกานต์ ศรีจำรูญ หัวหน้าสำนักปลัด นางปาลิดา เพ็ชรกล้า ผอ.กองคลัง นายดุสิต ทันสมัย ผอ.กองสาธารณสุขฯ โดยเชิญคุณวิทยา สมจริยา หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลปากแพรก มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ก่อนปิดโครงการด้วยการมอบวุฒิบัตรสำหรับโรงเรียนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY