โครงการวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๘

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าไม้ กำหนดจัดทำโครงการวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น สามารถดำรงชีวิตประจำวันอย่างปกติสุข ตามยุทธศาสตร์สังคมไทยไม่ทอดทิ้งกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์ บนพื้นฐานของคุณธรรม ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการสร้างสังคมเข้มแข็ง โดยภายในงานได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับคนพิการ การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลมะการักษ์ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตทำยาหม่อง จาก กศน.ตำบลท่าไม้ และบริการตัดผมเสริมสวยให้ฟรีสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงาน

 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้

 

เทศบาลตำบลท่าไม้ จึงขอเชิญชวนผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY