การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกำเนิดสุนัข

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

        การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าไม้ จะดำเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัข ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ เป็นต้นไป ตามหมายกำหนดการดังนี้

๑. วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นของ หมู่ที่ ๑
๒. วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นของ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๑๐
๓. วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นของ หมู่ที่ ๓
๔. วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นของ หมู่ที่ ๕
๕. วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นของ หมู่ที่ ๖ (ชุมชนศาลาท่าไม้ร่วมใจพัฒนา)
๖. วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นของ หมู่ที่ ๖ (ชุมชนริมคลองร่วมใจพัฒนา)
๗. วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นของ หมู่ที่ ๗
๘. วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นของ หมู่ที่ ๔
๙. วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นของ หมู่ที่ ๘
๑๐. วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นของ หมู่ที่ ๙

จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY