เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการสังคม เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ตามทะเบียนบ้าน
๓.มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อน ๑ ตุลาคม ๒๔๙๙ สำหรับในกรณีในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคม ของปีนั้น) ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเทศบาล
๔.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ฯลฯ

โดยยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ ระหว่างวันที่ ๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการสังคม โทร ๐ ๓๔๕๔ ๑๗๗๕ ต่อ ๒๑๒ ในวันและเวลาราชการค่ะ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY