เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการสังคม เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. มีสัญชาติไทย
๒.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ตามทะเบียนบ้าน
๓.มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

โดยยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ ระหว่างวันที่ ๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการสังคม โทร ๐ ๓๔๕๔ ๑๗๗๕ ต่อ ๒๑๒ ในวันและเวลาราชการค่ะ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY