ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าไม้ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๔๐๐ บาท ต่อเดือน จำนวน ๑๒ เดือน (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในครัวเรือนยากจน โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการและสังคม โทร. ๐ ๓๔๕๔ ๑๗๗๕ ต่อ ๒๑๒@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY