โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลท่าไม้

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลท่าไม้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลท่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงาน เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2563@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY