การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอท่ามะกา เรื่อง การพิจารณาโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอท่ามะกา เรื่อง การพิจารณาโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าไม้@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY