โครงการอบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้กับประชาชนในเขตเทศบาล

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

        เทศบาลตำบลท่าไม้ จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้กับประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีนานเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนตรี เป็นประธานการเปิดงาน พร้อมด้วยนายบุญเยี่ยม บุญแก้ว รองนายกเทศมนตรี นายสนาม ทัดสวน ที่ปรึกษาฯ นายสนธยา เจริญสุข สมาชิกสภาฯ นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์ ปลัดเทศบาล นางสุริย์ริสสา พึ่งไทย รองปลัด นางปาลิดา เพ็ชรกล้า ผอ.กองคลัง นายดุสิต ทันสมัย ผอ.กองสาธารณสุขฯ นายูเกียรติ วงศ์สารคาม ผอ.กองช่าง ผู้นำชุมชนจากหมู่ต่างๆ และประชาชนชาวตำบลท่าไม้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและประสิทธิภาพในการระวังป้องกันให้ดียิ่งขึ้น จึงจำเป็นจะต้องมีการฝึกฝนเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอจากผู้ชำนาญการ โดยได้เชิญคุณวิทยา สมจริยา หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลปากแพรก มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ และปิดโครงการด้วยการมอบถังดับเพลิงให้กับชุมชนและวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมตามโครงการดังกล่าว โดยรับมอบจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY