เรื่อง เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าไม้ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าไม้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้
เอกสารในการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าไม้
๑. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓. ใบรับรองแพทย์
๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน ๒,๐๐๐.- บาท
๕. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก พิมพ์ชัดเจน ขนาด ๘.๕ ซ.ม. X ๑๓.๕ ซ.ม. จำนวน ๓๐ รูป
๖. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
๗. หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
เอกสารในการรับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้
๑. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓. ใบรับรองแพทย์
๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท
๕. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก พิมพ์ชัดเจน ขนาด ๘.๕ ซ.ม. X ๑๓.๕ ซ.ม. จำนวน ๕๕ รูป
๖. หลักฐานการศึกษา (สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) / หลักฐานการเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๗. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
๘. หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่
"เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY