เรื่อง การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ได้ที่กระดานปิดประกาศเลือกตั้งฯ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ หรือ หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
หากพบว่าตนเองหรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อขอเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นใด ที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย
บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564 และแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 มีนาคม 2564 และ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
"เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY