เรื่อง ร่วมรณรงค์และเชิญชวนประชาชนคนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าไม้ ร่วมรณรงค์และเชิญชวนประชาชนคนไทย ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่ออยู่

ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่

หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ๑
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ๒
นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ๓
นางสาวสาวิกา เจริญผล
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ๔
พันตำรวจโท กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์
 
"โปรดไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ"

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY