เรื่อง การขออนุญาตประกอบการค้า ประจำปี ๒๕๖๔

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลท่าไม้ เรื่อง การขออนุญาตประกอบการค้า ประจำปี ๒๕๖๔
ตามที่เทศบาลตำบลท่าไม้ ได้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าไม้ โดยให้ผู้ประกอบการดำเนินการขอรับ - ขอต่อใบอนุญาต ได้แก่
๑. ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขภาพ
๒. ควบคุมสถานที่จ่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
๓. ควบคุมตลาด
๔. ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๕. การจัดการสิ่งปฏิกูล
๖. การจัดการมูลฝอย
๗. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
จึงขอให้ผู้ประกอบการเดิมและรายใหม่ ติดต่อยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตหรือแบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
หากพ้นกำหนดทางเทศบาล จะดำเนินการตามกฏหมาย ท่านอาจถูกดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๓๔๕๔ ๑๗๗๕ ต่อ ๑๐๘ ในวันและเวลาราชการ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY