เรื่อง การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)

งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าไม้ โทร. ๐ ๓๔๕๔ ๑๗๗๕ ต่อ ๒๑๐

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ

ต้องเป็นคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าไม้

๑. มีสัญชาติไทย

๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ตามทะเบียนบ้าน

๓. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

 

เอกสารที่ต้องใช้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

๓. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ถ้าผู้พิการรายใดไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ 

ก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจโดยให้ผู้รับมอบอำนาจทำการแทน พร้อมแนบเอกสารดังนี้

๓.๑ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY