เรื่อง การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑. มีสัญชาติไทย

๒. อายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ มกราคมของปีนั้น

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ เป็นประจำยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

๔. เป็นผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาที่เคยขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุจากที่เดิม ให้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่

 

เอกสารที่ต้องใช้

๑. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

๓. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย

๔. กรณีผู้มีคุณสมบัติมีความจำเป็นไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ให้ผู้สูงอายุทำหนังสือ

มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทนได้ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจ ทำการ

แนบเอกสารดังนี้

๔.๑ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY