เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะการจัดเก็บภาษี ปี พ.ศ.๒๕๖๓

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นขอบให้ขยายกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นการทั่วไป กรณีการชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภาษี จากภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เป็นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

เทศบาลตำบลท่าไม้ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เห็นควรขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ออกไปดังนี้

๑. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓

๒. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ขยายเวลาดังต่อไปนี้
- งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
- งวดที่สอง ชำระภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
- งวดที่สาม ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

๔. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

สำหรับการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีตามข้อ ๑ ผู้เสียภาษีไม่ต้องชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลท่าไม้ โทร. ๐ ๓๔๕๔ ๑๗๗๕ ต่อ ๑๐๕

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY