ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษกิจพอเพียง (การเพาะถั่วงอกคอนโด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลท่าไม้ ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษกิจพอเพียง (การเพาะถั่วงอกคอนโด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคม
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน และ ผู้ที่สนใจ
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ | ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าไม้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY