ประกาศการเปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าไม้ เปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแลและการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้าช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๒ อัตรา

**คุณสมบัติ
(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
(๒) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อปท.
(๓) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมาย
โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐.- บาท

**เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
(๑) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๒) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
(๓) หลักฐานการศึกษา
(๔) ใบรับรองแพทย์

**ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ ระหว่างวันที่ ๖-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. ๐ ๓๔๕๔ ๑๗๗๕ ต่อ ๑๐๘ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY