แนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในตำบลท่าไม้ (วัดคร้อพนัน)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2450 ที่มาของชื่อวัด เนื่องจากเดิมบริเวณนี้มีต้นตะคร้อขนาดใหญ่อยู่หลายต้น และผลของมันนำมารับประทานได้ สมัยก่อนชาวบ้านแถบนี้นิยม
เล่นสะบ้ากันเป็นการละเล่นพื้นบ้าน และต่อ ๆ มาการเล่นสะบ้าก็มีการพนันกันต่อกันเกิดขึ้นเรื่อย ๆ จนมีการเรียกกันติดปากว่าคร้อพนัน ปัจจุบัน วัดคร้อพนัน มีพระมหาสุรพล สุรพโล น.อ.เอก, ป.ธ.4,
พ.ธ.บ., M.P.A. ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตังแต่ปี 2548 โดยท่านได้พัฒนาวัดและสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจ ได้อย่างพอเพีย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY