ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลท่าไม้

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลท่าไม้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

โดยตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/etsyef หรือ QR CODE

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY