ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

        กองคลัง เทศบาลตำบลท่าไม้ ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และให้การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY