เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน (ชุมชนคร้อพนันพัฒนา) หมู่ที่ ๗ ต.ท่าไม้

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าไม้ กำหนดจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน (ชุมชนคร้อพนันพัฒนา) หมู่ที่ ๗ ขึ้น เพื่อให้ชุมชนฯ ได้มีตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางเทศบาล รวมทั้งเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานของทางเทศบาล เป็นการส่งเสริมให้กรรมการชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐหรือภาคเอกชน จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกชุมชนหมู่ที่ ๗ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ก่อนวันเลือกตั้ง มาร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าไม้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY