ขอเชิญร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

       เทศบาลตำบลท่าไม้ กำหนดจัดทำ "โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘" ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันครอบครัวให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งภายใต้การดำเนินงานกำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการแสดงบนเวที และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความสนุกสนาน พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การจัดซุ้มอาหาร-เครื่องดื่มสำหรับเด็กๆ ที่นำมาบริการกันอย่างมากมายเช่นเคย ของขวัญของรางวัล โดยการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ผู้ประกอบการภาคเอกชน และร้านค้าต่างๆ เทศบาลตำบลท่าไม้ โดยการนำของนายเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนตรี ขอกราบขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY