ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๑

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าไม้ ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และให้การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๔๕๔ ๑๗๗๕ ต่อ ๑๐๕ ค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY