เรื่อง กำหนดการรับสมัครและกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลท่าไม้

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

        ด้วยเทศบาลตำบลท่าไม้  ได้มีประกาศลงวันที่  ๓  กรกฎาคม  2557  เรื่องการครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุมชน  จำนวน  ๘  ชุมชน  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการรับสมัคร  คุณสมบัติของผู้สมัคร  วิธีการเลือกตั้ง  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.      กำหนดวัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร

 

รับสมัครในวันจันทร์ที่  ๔  สิงหาคม  2557  ถึงวันศุกร์ที่  ๘  สิงหาคม 2557  

 

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้  งานสวัสดิการและสังคม  สำนักปลัดเทศบาล 

 

ชั้น 2 (เว้นวันหยุดราชการ)

 

2.     การรับสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน

 

ให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง  ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการชุมชนตามแบบที่

 

เทศบาลกำหนด  ด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน

 

3.     คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการชุมชน

 

3.1  ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย  และมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ก่อนวันเลือกตั้ง

 

3.2  มีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย

 

การทะเบียนราษฎรในชุมชนนั้นไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันเลือกตั้ง

 

3.3  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 

3.4  ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

 

3.5  ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ

 

หรือไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

 

3.6  ไม่เป็นผู้มีชื่อเสียงในทางทุจริตหรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม

 

4.     หลักฐานการสมัครของผู้รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน

 

4.1  ใบสมัครที่เทศบาลตำบลท่าไม้ได้กำหนดไว้

 

4.2  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                          จำนวน  1  ฉบับ

 

4.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                             จำนวน  1  ฉบับ

 

4.4  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว              จำนวน  2  รูป

 

                                 (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 

                        4.5  ใบรับรองแพทย์

 

5.     วิธีการเลือกตั้ง

 

การเลือกตั้งจะรวมพื้นที่ชุมชนเป็น 1 เขตการเลือกตั้ง  สำหรับวิธีการเลือกตั้งจะกระทำ

 

โดยวิธีเปิดเผยหรือวิธีลับ  ต้องเป็นไปตามมติที่ฝ่ายข้างมากของผู้อยู่อาศัยในชุมชนซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในชุมชนนั้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันเลือกตั้ง

 

   

 

 

กรณีที่ไม่มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการชุมชน  หรือมีผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง

 

เพิ่มเติมให้สามารถสมัครเพิ่มเติม  บริเวณหน่วยเลือกตั้งได้  โดยสมัครได้ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่เป็นผู้รับรองการสมัครอย่างน้อย  ๒ ราย  และให้ยื่นหลักฐานการสมัครอย่างครบถ้วนภายใน  3  วันทำการ  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้  ชั้น ๒

 

                    6.    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

6.1  เป็นบุคคลสัญชาติไทย และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ก่อนวันเลือกตั้ง

 

6.2    มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมาย ว่าด้วยการทะเบียน

 

ราษฎรในชุมชนนั้นไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันเลือกตั้ง

 

6.3    เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 

6.4    ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

 

6.5    ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY