เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ เดือนมกราคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ (เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๓) ที่มีคุณสมบัติดังนี้
๑. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
๒. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเดือนมกราคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ แทน โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ(ยกเว้นธนาคารไทยพานิชย์) / ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการสังคม โทร. ๐ ๓๔๕๔ ๑๗๗๕ ต่อ ๒๑๐ ในวันและเวลาราชการค่ะ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY