โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ณ อบต.ยายชา

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลท่าไม้ โดยนางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางสุริย์ริสสา พึ่งไทย รองปลัดเทศบาล นายดุสิต ทันสมัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ นำคณะนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุ เรียนรู้นอกสถานที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุ (มาหา'ไร สูงวัยยายชา) โดยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณป้านายก' ยายชา นางวาสนา กลิ่นพยอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ นักเรียนผู้สูงอายุ มาหา'ไร สูงวัยยายชา ร่วมรับฟังประวัติความเป็นมา การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ การทำกิจกรรมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งจากการเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนผู้สูงอายุและเจ้าหน้าทีทุกคนต่างได้เก็บเกี่ยวความรู้กันอย่างเต็มที่ เพื่อต่อยอดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ นำไปปรับใช้และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เทศบาลตำบลท่าไม้ ขอขอบพระคุณ คุณป้านายก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้มอบความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ให้กับคณะนักเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ "มากกว่าความรู้ คือ รอยยิ้มและไมตรีจิตรที่อบอุ่น" เทศบาลตำบลท่าไม้ ขอกราบขอบพระคุณค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY