ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

        เทศบาลตำบลท่าไม้ โดยกองการศึกษา ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมตามวัย สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก โดยเทศบาลฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

๑. การละเล่นบ้านลมและการระบายสีตุ๊กตา

๒. การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดคร้อพนัน / โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น

     และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคร้อพนัน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น

๓. ซุ้มเกมส์การละเล่นพัฒนาทักษะด้านต่างๆ พร้อมของรางวัล

๔. การประกวดอ่านสุนทรพจน์

๕. การตอบปัญหาชิงรางวัลและอื่นๆ อีกมากมาย เทศบาลตำบลท่าไม้

๖. เลี้ยงอาหารฟรีสำหรับเด็กๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม

     ขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่านได้นำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ

     ประจำปี ๒๕๕๗ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY