ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 พฤศจิกายน 2561 การประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2561
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 16 ตุลาคม 2561 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ ๑
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 12 ตุลาคม 2561 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ ๔
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 12 ตุลาคม 2561 งบแสดงฐานะทางการเงิน 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 12 ตุลาคม 2561 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 12 กรกฎาคม 2561 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 23 เมษายน 2561 รายงานงบรายรับ-รับจ่าย ไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY