ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 11 ตุลาคม 2560 รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY