ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 เมษายน 2564 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 เมษายน 2564 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 เมษายน 2564 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 เมษายน 2564 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 เมษายน 2564 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 เมษายน 2564 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 เมษายน 2564 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 เมษายน 2564 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 เมษายน 2564 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 7 เมษายน 2564 รายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY