พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY