แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 270
หัวข้อวันที่
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช ที ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนวัดคร้อพนัน ประจำภาคเรียนที่1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ประภาคเรียนที่1/2564 เดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาล้างตะกอนฝุ่นและเลนโคลน ถังเก็บน้ำในเขตเทศบาลรวม ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จํานวน ๑๐ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าคันเก่า ของกองช่าง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถกระเช้าคันเก่า ของกองช่าง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY