ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างปรับปรุงไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 กันยายน 2561

ซื้อวัสดุจราจร ของงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 กันยายน 2561

จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    19 กันยายน 2561

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    19 กันยายน 2561

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    19 กันยายน 2561

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    19 กันยายน 2561

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    19 กันยายน 2561

จ้างปริ้นแบบ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    19 กันยายน 2561

ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 1 รายการ ของงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    18 กันยายน 2561

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 50 0022 และเครืองปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 493 52 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 กันยายน 2561

จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ จำนวน ๓๔ คน รวมทั้งสิ้น ๓๑ วัน ในอัตราคนละ ๒๐ บาท/คน/วัน (เบิกตามจำนวนเด็กในแต่ละวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 กันยายน 2561

จ้างเปลี่ยนหน้าต่างบานเกล็ดเป็นกระจกบานเลื่อน บริวณห้องน้ำชายทั้ง 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 กันยายน 2561

จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๗ ตำบลท่าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    17 กันยายน 2561

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลท่าไม้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    14 กันยายน 2561

ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืด ให้กับโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๘,๐๖๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    14 กันยายน 2561

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัดเทศบาล ประจำเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 3 รายการ/เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    14 กันยายน 2561

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของงานป้องกันฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 จำนวน 3รายการ / 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    14 กันยายน 2561

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ บริเวณบ้านนางสุมารี หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    14 กันยายน 2561

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY